Rượu đắng hồng trần

Uống hoài – vẫn thấy đời cô độc,

Rượu đắng hồng trần mãi không say!

Đôi khi ta muốn uống cho say

Ta muốn quên đi những tháng ngày

Cô đơn, lòng lạnh, buồn hoang vắng

Ta uống cho đời quên đắng cay

***

Uống, uống thật nhều, uống cho say

Cho không còn nhớ những đoạ đày

Uống hoài – vẫn thấy đời cô độc

Rượu đắng hồng trần mãi không say!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *