Tôi 2013

Tôi 2013
Nhìn qua có vẻ già
Qua một năm khăn khó
Chút nữa đã thành ma!

Tôi 2013
Nhìn lại cũng hơi già
Già vì người ta nợ
Già vì nợ người ta

Tôi 2013
Nhìn kỹ đúng là già
Ðầu có thêm thứ tóc
Hạn nạn vẫn chưa qua

Tôi 2013
Ðã được gọi “ông già”
Vì cứ hay tính toán
Vì cứ hay lo xa

Tôi 2013
Thấy bạn bè cũng già
Mất bao nhiêu tuổi trẻ
Ðể qua cơn phong ba?

Tôi 2013.
Ðăm chiêu với chén trà
Rắn vui không chưa biết?
Rồng buồn đang bay qua!

Tôi 2013…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *